Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PROWADZONEGO
NA STRONIE INTERNETOWEJ „WWW.OMNIEBAJKA.PL”

 

§1 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.omniebajka.pl.
 2. Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie użytych w nim wyrażeń:
  1. „Sklep internetowy" – prowadzony przez Sprzedawcę sklep internetowy działający pod adresem www.omniebajka.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać zamówienia i dokonywać zakupów towarów oferowanych przez Sprzedawcę;
  2. Sprzedawca” – Wydawnictwo kUFFerek Eliza Trzęślewicz, ul. Zamiany 8 LU2, 02-786 Warszawa; NIP 5212783162; REGON 364066215;
  3. „Klient” – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu internetowego, w szczególności składająca zamówienie;
  4. „Towar” - produkt wystawiony do sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego w postaci spersonalizowanej książki;
  5. „Przelew bankowy” - płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe, stacjonarne lub na poczcie;
  6. „Regulamin” – niniejszy dokument wraz ze wszystkim załącznikami do niego; Regulamin  dostępny jest pod adresem www.omniebajka.pl/page/regulamin;
  7. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r. Nr 121);
  8. u.p.k. – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. Nr 827).


§2 Akceptacja Regulaminu

 1. Korzystanie przez Klientów ze Sklepu internetowego wymaga akceptacji Regulaminu.
 2. Klient akceptuje Regulamin w sposób dorozumiany poprzez rozpoczęcie korzystania ze Sklepu internetowego. 
 3. Klient, dokonujący zakupu w Sklepie internetowym, akceptuje dodatkowo Regulamin przy składaniu zamówienia.
 4. Klient korzystający z formularza kontaktowego akceptuje dodatkowo Regulamin przy wypełnieniu formularza.

 

§3 Warunki techniczne świadczenia Usług

 1. Odpowiednio do charakteru usług, korzystanie ze Sklepu internetowego wymaga:
  1. Internet Explorer minimum ver. 10, Google Chrome, Mozilla Firefox w najnowszej wersji lub jednej wstecz dla dnia złożenia zamówienia; lub innej przeglądarki o podobnych właściwościach,
  2. posiadania adresu email,
  3. rozdzielczości ekranowej minimum 1024x768 pikseli,
  4. włączonej obsługi „cookies"
  5. włączonej funkcji javascript.

 

§4 Klient

 1. Klientami mogą być osoby, które zaakceptowały Regulamin.
 2. Jeżeli korzystanie ze Sklepu internetowego wymaga podania przez Klienta jego danych osobowych lub innych informacji, Klient oświadcza, że wprowadzone przez niego informacje są prawdziwe oraz, że jest do ich przekazywania upoważniony.

 

§5 Usługi

 1. Sklep internetowy świadczy następujące usługi:
  1. dostarczanie treści o charakterze informacyjnym na temat Towarów,
  2. dokonywanie zakupu Towarów,
  3. korzystanie z formularza kontaktowego.
 2. Korzystanie z usług Sklepu internetowego jest bezpłatne za wyjątkiem p. 1b).

 

§6 Przyjmowanie i realizacja zamówień

 1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż Towarów za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę internetową, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć dodanie do „koszyka” Towarów poprzez wypełnienie formularza zamówienia zgodnie z informacjami w nim podanymi. Po złożeniu zamówienia Klient dostaje e-mailem wiadomość zwrotną potwierdzającą przyjęcie zamówienia i zawarcie umowy. Brak otrzymania takiej wiadomości oznacza, iż zamówienie to mogło nie zostać przyjęte do realizacji. Umowa zostaje zawarta w momencie dokonania przez Kupującego na rzecz Sprzedawcy płatności za zamówiony Towar.
 3. W zamówieniu Klient dokonuje:
  1. wyboru zamawianych Towarów,
  2. wyboru sposobu dostawy
  3. podania adresu dostawy Towarów
 4. Podczas składania zamówienia podany jest przewidywany czas jego realizacji. Jest to czas, który upływa od końca dnia, w którym zamówienie zostało przyjęte do realizacji, do chwili przekazania zamówionych Towarów do wysłania wybraną przez Klienta formą dostawy, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze. W przypadku gdyby czas realizacji miał ulec wydłużeniu, Sklep internetowy poinformuje o tym niezwłocznie Klienta.
 5. Zamówienia dostarczane są na adres wskazany przez Klienta. Zamówienia są realizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Istnieje możliwość wysyłki zagranicznej, w tym przypadku niezbędne jest indywidualne uzgodnienie ze Sklepem internetowym kosztów transportu oraz ich opłacenie. 
 6. Informacja na temat kosztów przesyłki dostępna jest pod adresem www.omniebajka.pl/page/dostawa-i-platnosci
 7. Czas dostawy zależy od operatora przesyłek i jest szacowany na terenie Polski do 3 dni roboczych – w zależności od wyboru sposobu dostawy.
 8. Dowodem zakupu jest dowolny dokument potwierdzający fakt zawarcia umowy między Klientem a Sprzedawcą (np. korespondencja mailowa czy potwierdzenie dokonania płatności)
 9. Na życzenie Klienta Sklep internetowy wystawi fakturę i dołączy ją do Towaru, lub prześle drogą elektroniczną na adres email wskazany przez Klienta
 10. Informacje handlowe zamieszczone w Sklepie internetowym nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Klient, składając zamówienie, składa ofertę kupna określonego Towaru na warunkach podanych w jego opisie.
 11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zamówień z nieprawidłowymi lub niekompletnymi danymi. Sprzedawca nie odpowiada za błędy spowodowane przez Klienta, w szczególności podanie błędnej dedykacji lub danych osoby, której dedykowany jest Towar. W razie wątpliwości dotyczących jakości przesłanych informacji, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do kontaktu telefonicznego lub mailowego z Klientem.

 

§7 Płatności i ceny

 1. Płatności dokonywane są na konto Sprzedawcy, tj. 27 1140 2004 0000 3102 7614 0398, za pośrednictwem Przelewu bankowego. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko osoby zamawiającej i numer zamówienia. Realizacja zamówienia rozpoczyna się z chwilą odnotowania wpłaty na koncie Sprzedawcy
 2. Wszystkie ceny Towarów zamieszczone w Sklepie internetowym podawane są w złotych polskich. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

 

§8 Reklamacje

 1. Wszystkie Towary dostępne w Sklepie internetowym pochodzą od Sprzedawcy i są oryginalne.
 2. Klient ma prawo złożyć reklamację w przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego Towaru z umową, w szczególności w przypadku niezgodności Towaru ze złożonym zamówieniem.
 3. Reklamowany Towar wraz z dowodem zakupu oraz pisemną informacją o przyczynie reklamacji (ewentualnie o preferowanym sposobie rozwiązania reklamacji) powinien być dostarczony przez Klienta na adres Sprzedawcy wskazany w §1p. 2.b) na własny koszt.
 4. Reklamacje dotyczące zamówionego Towaru rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania przez Sklep internetowy wraz z reklamowanym Towarem. W przypadku uznania reklamacji Towar zostanie doprowadzony do stanu zgodnego z umową albo wymieniony na nowy. W przypadku braku możliwości naprawienia Towaru lub wymiany na nowy jak również w sytuacji, gdy Towar był już wymieniany albo naprawiany, Klient może żądać obniżenia ceny albo odstąpić od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy Klient otrzyma zwrot kosztów zakupu Towaru.
 5. Jeśli Sklep nie ustosunkuje się do żądań Klienta w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji z Towarem, żądanie Klienta uznaje się za uzasadnione.
 6. Reklamacje dotyczące samego funkcjonowania Sklepu internetowego można składać drogą elektroniczną pod adresem kontakt[at]omniebajka.pl lub drogą listową na adres Sprzedawcy wskazany w §1 p. 2.b).  Sprzedawca rozpatruje takie reklamacje w terminie trzydziestu dni roboczych od dnia ich otrzymania. Odpowiedź na reklamację jest przesyłana w tej samej formie, w jakiej ją złożono.

 

§9 Informacja na temat odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z art. 27 u.p.k. konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni od otrzymania zamówionej rzeczy odstąpić od umowy bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie można odstąpić.
 2. Sklep internetowy sprzedaje Towary – spersonalizowane książki, będące rzeczami nieprefabrykowanymi oraz służące zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb Klienta, w związku z czym Klientowi, zgodnie z art. 38 u.p.k., nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1.

 

§10 Ochrona prywatności, dane osobowe i wiadomości od Sprzedawcy

 1. W ramach Sklepu internetowego Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z zasadami określonymi w Załączniku nr 1 do Regulaminu - „Polityka prywatności", dostępnym pod adresem: www.omniebajka.pl/page/polityka-prywatnosci

 

§11 Prawa własności intelektualnej oraz korzystanie z treści w Sklep internetowym

 1. Sprzedawca działa zgodnie z polityką ochrony i poszanowania praw własności intelektualnej.
 2. Autorskie prawa majątkowe oraz inne prawa własności intelektualnej do Sklepu internetowego jako całości oraz jego poszczególnych części, bez względu na ich rodzaj oraz formę, przysługują Sprzedawcy, chyba że w Sklepie internetowym wyraźnie zaznaczono inaczej.
 3. Zabronione jest bez zgody Sprzedawcy kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub w poszczególnych częściach Sklepu internetowego, w szczególności ilustracji zawartych w wystawionych do sprzedaży książkach, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku, o którym mowa w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).

 

§12 Przerwy w działaniu Sklepu internetowego

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania okresowych konserwacji Sklepu internetowego skutkujących jego czasową niedostępnością.

 

§14 Zmiany regulaminu

 1. Zmiany Regulaminu obowiązują od dnia ich opublikowania w Sklepie internetowym.
 2. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do Regulaminu są realizowane na podstawie postanowień obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

 

§15 Prawo i jurysdykcja właściwa

 1. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, której przedmiotem są usługi świadczone przez Sprzedawcę w ramach Sklepu internetowego na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.
 2. Sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów wynikłych na gruncie niniejszego Regulaminu jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności dotyczących ochrony praw konsumentów.

 

§16 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy odpowiednich ustaw, a w szczególności:
  1. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 121),
  2. ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.),
  3. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
  4. ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
  5. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1)