Polityka prywatności

§1 Zasady ogólne

 1. Administratorem danych osobowych Sklepu Internetowego www.omniebajka.pl jest Wydawnictwo kUFFerek Eliza Trzęślewicz, ul. Zamiany 8 LU2, 02-786 Warszawa; NIP 5212783162; REGON 364066215.
 2. Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie do wszystkich Klientów (Klientów) Sklepu Internetowego (Sklepu), dostępnego pod adresem www.omniebajka.pl oraz na jego podstronach.
 3. Polityka Prywatności ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Klientów Sklepu.
 4. Niniejszą Politykę Prywatności stosuje się odpowiednio także do innych osób odwiedzających Sklep w zakresie, w jakim przetwarzane są ich Dane Osobowe.
 5. Dane Osobowe Klientów są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej również: „RODO”) oraz innymi aktualnie obowiązującymi, tj. przez cały okres przetwarzania określonych danych, przepisami prawa o ochronie danych osobowych.
 6. Administrator przykłada szczególną uwagę do ochrony prywatności Klientów oraz do ochrony poufności przekazywanych przez nich informacji.
 7. Administrator dba w szczególności o należytą ochronę Danych Osobowych przekazanych mu przez Klientów oraz nie ujawnia ich osobom trzecim, z zastrzeżeniem Paragrafu 5 niniejszej Polityki Prywatności oraz przewidzianych przez przepisy prawa okoliczności, gdy tego rodzaju ujawnienie jest obowiązkowe.
 8. Klient może kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: kontakt@omniebajka.pl

§2 Pozyskiwanie danych osobowych

 1. Korzystanie ze Sklepu internetowego przez Klientów nie wymaga podania przez nich Danych Osobowych.
 2. W przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji Klienta w Sklepie, Administrator będzie zbierał od Klientów następujące Dane Osobowe, za pośrednictwem Sklepu oraz innych form komunikacji,
  1. imię̨ i nazwisko
  2. adres zamieszkania lub/i adres dostawy,
  3. adres poczty elektronicznej,
  4. numer telefonu
  5. numer konta bankowego
  6. imię i nazwisko dziecka
  7. zdjęcie dziecka
  8. płeć dziecka,

§3 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 1. Klient, dokonujący zakupu w Sklepie, wyraża zgodę na przetwarzanie podawanych przez niego Danych Osobowych w celu realizacji Zamówienia oraz oświadcza, że jest upoważniony do udzielenia zgody na przetwarzanie podanych przez niego Danych Osobowych dziecka.
 2. Podanie Danych osobowych jest dobrowolne, przy czym jest konieczne do skorzystania z określonych funkcjonalności Sklepu, na przykład do złożenia przez Klienta Zamówienia i jego rozliczenia (zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży), rejestracji Konta (zawarcia i wykonania Umowy), zapisania się do newslettera. Konsekwencją niepodania Danych Osobowych może być brak możliwości skutecznej realizacji powyższych działań.

§4 Automatyczne pozyskiwanie danych osobowych

 1. Administrator zbiera w sposób automatyczny dane zawarte w plikach cookies podczas samego korzystania przez Klienta ze Sklepu.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są̨ przez Administratora w celu obsługi Sklepu i zapewnienia możliwości udostepniania Klientowi interesujących informacji oraz podczas procesu zakupowego, np. w celu zapamiętywania dokonanych przez Klienta zakupów.
 3. Pliki cookies wykorzystywane przez Administratora mogą̨ mieć́ charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Klienta ze Sklepu i służą̨ do przechowywania informacji takich jak hasło czy login Klienta, co przyspiesza i ułatwia korzystanie ze Sklepu.
 4. W każdym wypadku Klient może zablokować́ instalowanie plików cookies lub usunąć́ stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje swojej przeglądarki internetowej.
 5. Obok plików cookies Administrator może również̇ gromadzić́ dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą̨ obejmować m.in. adres IP Klienta, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której Klient wszedł do Sklepu.
 6. Sklep wykorzystuje system analizy sieciowej Google Analytics, stosujący system plików cookies,za pomocą którego gromadzi min. następujące anonimowe informacje o Kliencie:
  1. lokalizacja zakończenia systemu informatycznego w sieci, z którego korzysta,
  2. IP urządzenia dostępowego,
  3. nazwy hostów,
  4. szybkość połączenia,
  5. czas spędzony w Sklep internetowym,
  6. rodzaj przeglądarki oraz jej język,
  7. sposób wejścia na strony Sklepu internetowego i ich wyświetlania,
  8. odwiedzane podstrony Sklepu internetowego.
 7.  Więcej informacji na temat plików cookies wykorzystywanych przez Google Analytics znajduje się w dokumencie „Warunki korzystania z Google Analytics”.
 8. Informacje zebrane przez Administratora służą ocenie korzystania ze Sklepu przez Klienta i poprawie jakości funkcjonowania Sklepu.
 9. Admisnistrator wykorzystuje „cookies” również w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Klientów z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby dostosowania usług i treści Sklep do indywidualnych potrzeb Klientów.

§5 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administrator chroni dane osobowe Klientów przed dostępem, pozyskiwaniem i modyfikowaniem ich przez osoby nieuprawnione poprzez zastosowanie odpowiednich sprzętowych oraz programowych zabezpieczeń, dokładając najwyższej staranności wymaganej dla tego rodzaju usług i rodzaju przetwarzanych informacji.
 2. W przetwarzaniu Danych Osobowych w ograniczonym zakresie mogą brać udział podmioty wspierające Administratora w jego bieżącej działalności, w szczególności:
  1. zewnętrzni dostawcy usług informatycznych (w tym systemów IT),
  2. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską,
  3. operatorzy płatności internetowych,
  4. podmioty współpracujące z Administratorem  w ramach realizacji zamówienia (np. drukarnie)
  5. podmioty świadczące usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, czy rachunkową,
 3. Ponadto, podane przez Klienta informacje mogą̨ zostać́ udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają̨ tego obowiązujące przepisy prawa.
 4. Dane Osobowe zebrane w związku z realizacją Zamówienia zostaną usunięte z bazy Administratora po 5 latach od końca roku, w którym dokonano transakcji.

§6 Prawa Klienta

 1. Klient ma w każdym czasie prawo do:
  1. żądania sprostowania i ograniczenia przetwarzania (np. jeśli Dane Osobowe są nieprawidłowe) lub usunięcia Danych Osobowych (np. w przypadku, gdy były one przetwarzane niezgodnie z prawem);
  2. cofnięcia każdej wyrażonej Administratorowi zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Administratora zgodnie z prawem przed jej cofnięciem;
  3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących go Danych Osobowych dokonywanego w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub  strony trzeciej, w tym w szczególności wobec przetwarzania na potrzeby marketingu, w tym profilowania (jeżeli nie ma innych ważnych prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania nadrzędnych wobec interesów Użytkownika).
  4. przenoszenia Danych Osobowych, które dostarczył Administratorowi i które są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy, np. do innego administratora;
  5. dostępu do Danych Osobowych (w tym np. otrzymania informacji, które Dane Osobowe są przetwarzane);
  6. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

§7 Postanowienia końcowe

 1. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od 25.05.2018 roku.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany w przyszłości Polityki Prywatności. Może to nastąpić m.in.z następujących ważnych powodów:
  1. zmiany obowiązujących przepisów, w szczególności w zakresie ochrony Danych Osobowych, prawa telekomunikacyjnego, usług świadczonych drogą elektroniczną oraz regulujących prawa konsumentów, wpływające na prawa i obowiązki Admisnistratora lub prawa i obowiązki Klienta;
  2. rozwój funkcjonalności lub usług elektronicznych podyktowany postępem technologii internetowej, w tym stosowanie/wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych lub technicznych, mające wpływ na zakres Polityki Prywatności.
 3. Administrator każdorazowo umieści w ramach Sklepu informację o zmianach w Polityce Prywatności. Wraz z każdą zmianą nowa wersja Polityki prywatności będzie się pojawiać z nową datą.